Email disclaimer

Email disclaimer
Verzonden berichten zijn vertrouwelijk. Deze berichten zijn slechts bestemd voor de (rechts) persoon aan wie het is gericht en kunnen informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mogen worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging daarvan. Hij wordt verzocht onmiddellijk Elektrakeur b.v. telefonisch op de hoogte te stellen en het e-mailbericht te vernietigen. Elektrakeur b.v. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Deze e-mailberichten brengen geen enkele contractuele gebondenheid voor Elektrakeur b.v. tot stand.

Email disclaimer
E-mails send are confidential and may also be proviliged. These messages are intended only for the (legal) person to whom it is addressed to and may contain information that is personal or confidential and may not be made public pursuant to law or regulation or agreement. If someone other than the recipient of this e-mail message or otherwise get his hands on it he is not entitled to hear, distribute, publication or reproduction. Thereof he is asked to contact Elektrakeur b.v. immediately by phone to inform them and to destroy the e-mail. Elektrakeur b.v. is neither liable for the proper and complete transmission of the contents of an e-mail message, nor for any delay in its receipt. These e-mails do not constitute any contractual bondage for Elektrakeur b.v..

Onze gegevens

Koggeweg 63
1607 MT Hem
0228-545450
info@elektrakeur.nl

HEEFT U VRAGEN?

Tel. 0228 - 54 54 50
Mail info@elektrakeur.nl