Privacyverklaring Elektrakeur B.v.

In deze privacyverklaring legt Elektrakeur B.V., gevestigd te Hem aan de Koggeweg 63, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 63062623, uit welke persoonsgegevens Elektrakeur verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
Elektrakeur respecteert de privacy van bezoekers van haar website https://www.elektrakeur.nl, haar (potentiële) klanten en haar (potentiële) relaties. Elektrakeur gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Elektrakeur te maken hebben. Elektrakeur houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van Elektrakeur of wanneer u anderszins contact heeft met Elektrakeur (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Elektrakeur), legt Elektrakeur de door u opgegeven gegevens vast. Elektrakeur bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

U kunt te allen tijde de website van Elektrakeur anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Elektrakeur te delen.

Doelen
Elektrakeur gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van Elektrakeur of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Elektrakeur naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Nieuwsbrief
Incidenteel informeert Elektrakeur klanten over nieuwe ontwikkelingen, door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het klantenbestand wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
Elektrakeur draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

  • de website van Elektrakeur is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
  • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
  • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies
Elektrakeur maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Elektrakeur maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Elektrakeur inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Elektrakeur heeft hier geen invloed op. Elektrakeur heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen. Derden hebben geen toegang tot de door Elektrakeur geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Uw rechten
U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door Elektrakeur worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacy beleid te allen tijde contact met Elektrakeur opnemen door het sturen van een e-mail naar: . Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Tot slot kunt u een klacht indienen over de gegevensverwerking bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Elektrakeur behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Elektrakeur via .

Versie april 2019