Brandrisico

SCIOS Scope 10
Inspectie

Wat is een SCIOS scope 10 Inspectie?

Een scope 10 inspectie is gebaseerd op de inspectiemethodiek uit de NTA 8220. Tijdens de inspectie wordt uw elektrische laagspanningsinstallatie volledig in kaart gebracht. Het doel van de keuring is het verlagen van het brandrisico. Aandachtspunten tijdens de inspectie zijn:

  • Bedrijfsomstandigheden
  • Wederzijdse beïnvloeding
  • Uitwendige invloeden
  • Automatische uitschakeling van de voeding
  • Visuele inspectie
  • Metingen en beproevingen

Waarom een SCIOS scope 10 inspectie?

Er zijn verschillende redenen te benoemen waarom je een SCIOS Scope 10 inspectie laat uitvoeren.

Uw verzekeringsinstelling kan een inspectie eisen als zij u (willen) verzekeren. De verzekeringsinstelling wil graag het risico in kaart brengen en één van de onderdelen hiervan is de technische staat van de elektrische installatie.

Door het uitvoeren van een inspectie worden geconstateerde gebreken gerapporteerd en dienen deze vervolgens te worden verholpen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat onze inspecteur een gevaar constateert waardoor elektrocutie of brand kan ontstaan. Doordat dit tijdens de inspectie in kaart wordt gebracht kan dit tijdig worden ontdekt en verholpen.

Indien er brand of elektrocutie ontstaat kan dit zorgen voor onherstelbare schade. Dit kan (grote) bedrijfsschade met zich mee brengen.

Offerte SCIOS Scope 10 inspectie

Genoeg redenen om een SCIOS Scope 10 inspectie uit te voeren. Door het intakeformulier in te vullen ontvangt u binnen 5 werkdagen een vrijblijvende offerte en inspectieplan.

Stappenplan SCIOS Scope 10 inspectie

Wij hebben voor u een stappenplan gemaakt waarin alle stappen zijn beschreven die doorlopen moeten worden om een goedgekeurde elektrische installatie te krijgen.

Vanuit de certificatieregeling is het verplicht om voorafgaand aan de inspectie een intakeformulier in te vullen. Hierdoor is alle informatie voorafgaand aan de inspectie beschikbaar en kan er een volledige en juiste offerte / inspectieplan gemaakt worden.

In het intakeformulier staan gegevens over het soort bedrijf, de omvang van de inspectie en de algemene bedrijfsgegevens. Mocht er documentatie aanwezig zijn stellen wij het zeer op prijs als u dit toevoegt in de bijlage.

Mocht u vragen hebben over het intakeformulier dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. We lopen de vragen dan samen door en zorgen dat het volledig en juist wordt ingevuld.

Nadat het intakeformulier volledig en juist is ingevuld nemen wij de aanvraag verder in behandeling. Op basis van de ingevulde gegevens en de beschikbare informatie uit het kadaster, maken wij een passende en vrijblijvende offerte / inspectieplan voor u.

De offerte behandelt hoofdzakelijk de prijs voor de inspectie en wat de leveringsvoorwaarden zijn. In het inspectieplan is de gehele inhoud van de inspectie weergegeven. Hierin wordt onder andere aangegeven wat de inspectie omvang is, tegen welke normen en praktijkrichtlijnen er wordt gekeurd, wat de inspectiefrequentie wordt en welke afspraken er zijn gemaakt.

Indien u akkoord gaat met de offerte en het inspectieplan verzoeken wij u het voorblad van de offerte te ondertekenen en naar ons retour te sturen. Wij verwerken dit in onze administratie en starten met de voorbereidingen.

Nadat de ondertekende offerte is ontvangen nemen wij het project op in de planning. Wij brengen u op de hoogte in welke maand onze inspecteur langs komt voor de inspectie. Mocht u specifieke wensen hebben qua datum/tijd horen wij dit graag, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Mocht er vanuit de verzekering spoed zijn met de uitvoering van de inspectie, verzoeken wij dit met ons te bespreken. Wij kunnen dan indien mogelijk de inspectie naar voren halen.

Onze inspecteurs nemen 1 week van te voren telefonisch contact met u op om de definitieve afspraak te maken. Hierbij wordt u geïnformeerd over de dag, tijd en inhoud van de inspectie.

De inspecteurs voeren de inspectie uit conform het eerder ontvangen inspectieplan. Er wordt onder andere een visuele inspectie uitgevoerd en diverse metingen en beproevingen.

Voor de metingen en beproeving dient de elektrische installatie tijdelijk spanningsloos gemaakt te worden. Onze inspecteurs doen dit altijd in overleg met de aangegeven contactpersoon in het inspectieplan.

Nadat de inspectie is uitgevoerd geven de inspecteurs een mondelinge samenvatting van de inspectie aan de contactpersoon. Vervolgens gaan zij naar kantoor om de geconstateerde gebreken te verwerken in een inspectierapport.

U ontvangt van ons het inspectierapport met daarin onder andere de algemene bedrijfsgegevens, gehanteerde normen / praktijkrichtlijnen en gegevens voor de afmelding in het SCIOS portaal. Daarnaast zijn de geconstateerde gebreken duidelijk weergegeven en wordt er toegelicht wat de hersteltermijn / inspectiefrequentie is.

De herstelverklaring is een belangrijk onderdeel in het inspectierapport en is voor de erkend installateur die de geconstateerde gebreken gaat herstellen.

De geconstateerde gebreken in het inspectierapport dienen te worden hersteld door een erkend installateur. Nadat alle gebreken zijn hersteld dient de herstelverklaring door de installateur volledig te worden ingevuld en ondertekend.

Daarbij is het vanuit de certificatieregeling verplicht om bewijslast aan te leveren in de vorm van foto’s en/of uitleg van wat er is uitgevoerd per geconstateerd gebrek. Indien dit niet wordt gedaan kan er geen oordeel worden gedaan of de gebreken op een correcte wijze zijn hersteld. Hierdoor kan de inspectie niet worden afgemeld in het SCIOS portaal.

De ontvangen herstelverklaring en bewijslast wordt door ons gecontroleerd. Indien alles volledig en juist is ingevuld wordt dit verwerkt in het SCIOS Portaal. Dit houd in dat u een SCIOS verklaring van ons ontvangt, wat inhoud dat de inspectie volledig is afgerond.

De verklaring kunt u naar uw verzekeringsinstelling sturen en hiermee toont u aan dat de geconstateerde gebreken allemaal zijn hersteld.

Onze inspecteurs bepalen aan de hand van een puntentelling de inspectiefrequentie. Indien uw verzekeringsinstelling een andere termijn hanteert dan onze inspecteurs, is die van de verzekering leidend.

Wij nemen op basis van de inspectiefrequentie vroegtijdig contact met u op om het gehele traject opnieuw te doorlopen. Hierdoor kan de inspectie tijdig worden uitgevoerd en ontstaan er geen ongewenste situaties met uw verzekeringsinstelling bij eventuele calamiteiten.

Veelgestelde vragen

De core business van Elektrakeur is het verrichten van SCIOS gerelateerde inspecties, welke aan de wet- en regelgeving en eisen van verzekeringsinstellingen voldoen. Elektrakeur is een volledig gecertificeerd bedrijf en werkt samen met gediplomeerde inspecteurs. Samen met onze inspecteurs verrichten wij onderstaande inspecties:

SCIOS Scope 8  – ARBO / Veiligheid
Deze inspectie wordt conform de NEN 3140 uitgevoerd. Tijdens de inspectie wordt de elektrische laagspanningsinstallatie geïnspecteerd om de kans op brand of elektrische schok te voorkomen. Deze inspectie dient periodiek te worden uitgevoerd om als opdrachtgever de wettelijke zorgplicht na te komen op gebied van ARBO en veiligheid. Meer informatie over de SCIOS Scope 8 inspectie kunt u vinden via: https://elektrakeur.nl/scope-8/

SCIOS Scope 10 – Brandrisico
Deze inspectie richt zich op het beoordelen van brandrisico van het elektrisch materieel. Tijdens de inspectie wordt het elektrisch materieel beoordeeld op oneigenlijk gebruik of een defect om brand te voorkomen. Deze inspectie dient periodiek te worden uitgevoerd om als opdrachtgever de verplichtingen na te komen bij uw verzekeringsinstelling. Meer informatie over de SCIOS Scope 10 inspectie kunt u vinden via: https://elektrakeur.nl/scope-10/

SCIOS Scope 12 – Zonnestroominstallaties
Deze inspectie richt zich op het inspecteren van de zonnestroominstallatie. Tijdens de inspectie wordt gecontroleerd of de installatie goed functioneert, veilig is en of het is geïnstalleerd volgens de voorschriften. Deze inspectie dient periodiek te worden uitgevoerd om als opdrachtgever de verplichtingen na te komen bij uw verzekeringsinstelling. Meer informatie over de SCIOS Scope 12 inspectie kunt u vinden via: https://elektrakeur.nl/scope-12/

De prijzen zijn verschillend en onderstaand lichten wij toe hoe de prijsvorming tot stand wordt gebracht.

SCIOS Scope 8 – ARBO / Veiligheid
De prijs voor een SCIOS Scope 8 op basis van NEN 3140 inspectie is afhankelijk van de hoofdactiviteit van het bedrijf, het aantal verdeelinrichtingen, het bruto vloeroppervlak en de locatie van het bedrijf. U kunt deze gegevens aan ons overhandigen door het intakeformulier in te vullen. Wij zorgen er voor dat u een offerte ontvangt met daarin de prijs en leveringsvoorwaarden. Daarnaast wordt er een inspectieplan meegestuurd, waarin het gehele (inspectie) traject wordt toegelicht.

SCIOS Scope 10 – Brandrisico
De prijs voor een SCIOS Scope 10 inspectie is afhankelijk van de hoofdactiviteit van het bedrijf, het aantal verdeelinrichtingen, het bruto vloeroppervlak en de locatie van het bedrijf. U kunt deze gegevens aan ons overhandigen door het intakeformulier in te vullen. Wij zorgen er voor dat u een offerte ontvangt met daarin de prijs en leveringsvoorwaarden. Daarnaast wordt er een inspectieplan meegestuurd, waarin het gehele (inspectie) traject wordt toegelicht.

SCIOS Scope 12 – Zonnestroominstallaties
De prijs voor een SCIOS Scope 12 inspectie is afhankelijk van het aantal zonnepanelen, omvormers en de bereikbaarheid van de installatie. U kunt deze gegevens aan ons overhandigen door het intakeformulier in te vullen. Wij zorgen er voor dat u een offerte ontvangt met daarin de prijs en leveringsvoorwaarden. Daarnaast wordt er een inspectieplan meegestuurd, waarin het gehele (inspectie) traject wordt toegelicht.

Vanwege toenemende werkzaamheden zijn wij op zoek naar een inspecteur die ons team komt versterken. Als inspecteur heb je kennis van de NEN 1010, NEN 3140 en SCIOS richtlijnen. Beschik jij over deze kennis, of ben jij bereid dit te leren? Dan is dit een mooie kans voor jou binnen een groeiende en energieke organisatie!

Waar je komt te werken
Elektrakeur is een inspectiebedrijf gevestigd in Hem, met als werkgebied Noord-Holland. De core business is het verrichten van SCIOS gerelateerde inspecties, welke aan de wet- en regelgeving en eisen van verzekeringsinstellingen voldoen. Wij werken onder andere voor de agrarische sector, regionale Gemeentes, scholen, zorginstellingen en industriële bedrijven.

Jouw werkzaamheden
Als inspecteur ben je verantwoordelijk voor de zelfstandige uitvoering en verslaglegging van de SCIOS Scope 10 inspecties. Op kantoor of thuis verwerk je jouw bevindingen in een inspectierapport. En aan het eind van de week maak je jouw planning voor volgende week. Meer informatie over de functie kunt u vinden op onze vacature pagina: https://elektrakeur.nl/vacatures/